14 ജില്ലകളിലായി സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിതമായി 14 സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ദർ നയിക്കുന്ന സമഗ്ര പരിശീലനം


തിരുവനന്തപുരം

കൊല്ലം
പത്തനംതിട്ട
ആലപ്പുഴ
കോട്ടയം
ഇടുക്കി
എറണാകുളം
തൃശൂർ
പാലക്കാട്
മലപ്പുറം
കോഴിക്കോട്
വയനാട്
കണ്ണൂർ
കാസർഗോഡ്
ഇൻസ്റ്റാൾ ഫെസ്റ്റ്
# District Office Address Contact
1 Thiruvananthapuram KITE(IT @ School Project), In the compound of Govt VHSS for the Deaf, Jagathy,Thycaud PO, Thiruvananthapuram 695014, 0471-2337307 BINDU G S
District Coordinator Mobile:8547448601
2 Kollam KITE(IT @ School Project), Govt.SNDP UPS Pattathanam,P.O Kollam - 691021 0474 - 2743066 Sudevan
District Coordinator Mobile:9495789265
3 Pathanamthitta KITE(IT @ School Project), DIET Building, Thiruvalla - 689101, Pathanamthitta 0469-2740575 Sudevkumar V
District Coordinator Mobile:9447907657
4 Alappuzha KITE(IT @ School Project), Govt Muhammedans GHS, Near Civil Station, Alappuzha - 688001, 0477-2230210 Rishy Natarajan
District Coordinator Mobile:9496466210
5 Kottayam KITE(IT @ School Project), Govt Model HSS, Vayaskarakunnu, Kottayam 686001 0481-2564641 Jayasankar K.B
District Coordinator Mobile:9446863324
6 Idukki KITE(IT @ School Project), Press Club Thodupuzha, 685584. 0486-2227463 Shajimon P K
District Coordinator Mobile:9447805369
7 Ernakulam Regional Resource Centre, KITE(IT @ School Project), ARTIST Near Govt. H S S Edappalli, Ernakulam 682024 0484- 2334950 Swapna J Nair
District Coordinator Mobile:9287592938
8 Thrissur KITE(IT @ School Project), Model HSS for Boys,, East Gate Palace Road, Thrissur- 680020 0487-2327159 Ashraf M
District Coordinator Mobile:9447813936
9 Palakkad KITE(IT @ School Project), GLP School Building, Sulthanpet.P.O, Palakkad-678001 0491 2520085 Ajitha Viswanath
District Coordinator Mobile:9447839107
10 Malappauram KITE(IT @ School Project), B-3 Block, Civil Station, Malappuram 676505 0483-2731692 Abdul Rasheed.T.K
District Coordinator Mobile:9947270717
11 Kozhikode KITE(IT @ School Project), Jilla Panchayat Building, Civil Station, Kozhikode 673020 0495-2376543 Priya V M
District Coordinator Mobile:9496341389
12 Wayanad KITE(IT @ School Project), G H S S Panamaram Compound, Panamaram.P.O, Wayanad - 670721 04935-220191 C Muhammad Ali
District Coordinator Mobile:9496344022
13 Kannur KITE(IT @ School Project), GVHSS Kannur (Sports) Campus, Kannur 670002 0497- 2701516 Supriya P
District Coordinator Mobile:9447683419
14 Kasargode KITE(IT @ School Project), KITE Kasaragod, Shahana Complex, Third Floor Anangoor, Kasaragod - 671121 04994-225931 Rajesh M.P.
District Coordinator Mobile:9447352655

About Us

The KITE under General Education Department was set-up to augment the IT education in schools and also to enhance the quality of IT education towards a complete ICT enabled educational system.

Contact Info

State Project Office, SCERT Building, Poojappura, Trivandrum, Kerala-695012

+91 471 2529800

contact@kite.kerala.gov.in

CIN:U74999KL2017NPL049848

© 2022 | KITE